-
 
White Poly
White Poly
90"......$9.00
108".....$10.00
120"......$10.00
132........$22.00
90x132.....10.00
60x120......$10.00
90x156......$10.00
Napkin.....$0.45
White Satin
White Satin
90"......$9.00
120"......$14.00
90x132.....15.00
60x120......$11.00
90x156......$16.00
Table Runner........$3.50
Sash........$.075
Napkin.....$0.45
White Forest Taffeta
White Forest Taffeta
120"..............$35.00
Overlay...........$25.00
Black and White Ribbon Taffeta
Black and White Ribbon Taffeta
120"...........$35.00
Overlay.........$25.00
White and White Ribbon Taffeta
White and White Ribbon Taffeta
120"...........$35.00
Overlay.........$25.00
White Sparkle Organza Overlay
White Sparkle Organza Overlay
Overlay............$15.00
White Sequin Floral Sheer Overlay
White Sequin Floral Sheer Overlay
Overlay............$25.00
White Crush Taffeta
White Crush Taffeta
90"..........$11.00
108".........$14.00
120"..........$20.00
90x132......$16.50
90x156.......$17.00
Overlay .......$11.00
Table Runner.......$5.00
Sash......$1.00
White Pintuck
White Pintuck
90"..........$11.00
108".........$14.00
120"..........$20.00
90x132......$16.50
90x156.......$17.00
Overlay .......$11.00
Table Runner.......$5.00
Sash......$1.00
White Embroidered Overlay
White Embroidered Overlay
72" w/ Satin Trim........$9.00
90" ww/ Satin Trim.....$11.00
Table Runner w/ Satin Trim.....$5.00
Sash (no trim)......$1.00
White Rosette Taffeta
White Rosette Taffeta
120"..............Call for pricing
Table Runner................$7.50